Aristotelisme er filosofien til dem som har benyttet Aristoteles' standpunkter, begrepsapparat og metode i sin tenkning. Det omfatter arabiske filosofer som Avicenna og Averroës, og kristne filosofer som Thomas Aquinas.