Apotek, rettslig beskyttet tittel på utsalgssted for legemidler. Ifølge lov om apotek av 2. juni 2000 (apotekloven), som trådte i kraft 1. mars 2001, gis konsesjon (tillatelse) til å eie og drive apotek av Statens legemiddelverk (SLV). En konsesjon til eier kan gis til privatpersoner eller juridiske personer. Hvis eieren ikke har farmasøytisk kandidateksamen, må han ansette en slik person. Vedkommende, som skal godkjennes av SLV og får driftskonsesjon, kalles driftskonsesjonær og er faglig ansvarlig for apotekets drift.

Apoteket har plikt til å ekspedere legemidler m.m. så hurtig som mulig og om nødvendig fremskaffe de legemidler som rekvireres. Lokaler, innredning og utstyr skal være slik at de ivaretar høy sikkerhet og kvalitet i virksomheten. Det skal være utarbeidet rutiner for vareleveranser og varelagre som sikrer rask utlevering av legemidlene. De skal oppfylle de krav som stilles og utleveres nøye etter resept eller godkjent rekvisisjon. Apotekene er derfor pålagt å etterfølge offentlig pålagte kontrollforskrifter slik som narkotikaregnskap m.m. I særskilte forskrifter er det gitt nærmere om gyldighet av resepter, hvilke preparater som er reseptbelagt, om utlevering i håndkjøp (uten resept), og om bruksanvisning. Kunden skal opplyses om priser og det skal gis informasjon som sikrer riktig bruk av legemidler. Oppstår det skade pga. feil eller mangler ved legemidlene, er apoteket eller produsenten ansvarlig selv om uaktsomhet ikke foreligger (objektivt erstatningsansvar).

Det farmasøytisk utdannede personale i apoteket er apotekere og provisorer, som har avlagt apotekereksamen, farmasøytisk kandidateksamen eller innehar en godkjent utenlandsk cand.pharm.-grad, reseptarer med reseptareksamen og farmasøyter som har annen godkjent farmasøytisk utdanning. Disse kategoriene har ekspedisjonsrett, dvs. rett til selvstendig å godkjenne og ekspedere legemidler. De skal signeres med ekspeditørens navn. I tillegg er det ved de fleste apotek tilsatt tekniske assistenter, apotekteknikere. De deltar i det praktiske arbeid under ledelse av det personalet som har ekspedisjonsrett. Farmasøyter, reseptarer og apotekteknikere er helseperonell, og underlagt helsepersonellovens regler om autorisasjon. De farmasøytiske kandidater uteksamineres (varighet 5 år) ved universitetene i Oslo, Tromsø og Bergen, reseptarene (varighet 3 år) ved reseptarutdanningen i Oslo og Namsos.

De fleste apotek er i dag innredet med selvvalg/selvbetjening for handelsvarer og reseptfrie legemidler og med en direkte reseptur for ekspedisjon av reseptpliktige legemidler mens kunden venter. I resepturen blir et legemiddel etter resept gjort klar og kontrollert før utlevering til den enkelte pasient. Apoteket skal ha et tilstrekkelig faglig personale og har plikt til å ta i mot farmasistudenter og reseptarstudenter for praktisk opplæring.

Etter 1. mars 2001 har tre apotekkjeder etablert seg i Norge: Alliance Unichem Norge AS, Apotek 1 og Vitusapotek, som har fullt eierskap for ca. 72 % av landets private apotek. Den 1. november 2003 var det registrert til sammen 492 private apotek, herav eies og drives 55 apotek i egen regi, noen er registrert som mindre aksjeselskaper, der apotekkjedene ofte er deleiere. De resterende 359 eies fullt ut av en av apotekkjedene. I tillegg er det 30 sykehusapotek som drives av det offentlige.

Etter at den nye apotekloven trådte i kraft, er det skjedd en kraftig økning i antall nye apotek, på mer enn 30 %. Den totale bruttoomsetning for 2002 var 13,2 milliarder kroner. Den tidligere statsgaranti for lån til kjøp/opprettelse av apotek er opphevet. Legemiddelgrossistene innbetalte i 2002 vel 130 mill. kroner i legemiddelavgift, som fastsettes årlig som egen post i statsbudsjettet. Forbrukeren betaler merverdiavgift for alle legemidler.

Av apotekomsetningen (2003) var 75 % reseptbelagte legemidler, 10 % reseptfrie legemidler og 15 % handelsvarer. De farmasøytiske spesialpreparater utgjorde ca. 98 % av legemiddelomsetningen, mens bare ca. 2 % er magistrell reseptur (tilberedes i apoteket) eller ble produsert ved et produksjonsapotek. Ca. 62 % av legemiddelomsetningen bestod av «blåresepter» (som helt eller delvis refunderes av Folketrygden), 14 % «hvite» resepter (pasienten betaler alle kostnader) og 24 % reseptfrie legemidler.

De eldste apotek i Norge er Svaneapoteket i Bergen (1595), Svaneapoteket i Oslo (1628), Hygiea i Stavanger (1650), Elefantapoteket i Kristiansand (1651), og Løveapoteket i Trondheim (1661). Helt siden det første apotek ble opprettet her i landet, var retten til å drive apotek avhengig av bevilling, og virksomheten var underlagt offentlig og særskilt lovgivning.

Apotekene hørte administrativt under Sosial- og Helsedepartementet, som ved Statens helsetilsyn førte kontroll med apotekenes drift. Departementet bestemte om et apotek skulle opprettes eller nedlegges og hvor det skulle ligge etter at uttalelse var innhentet fra lokale myndigheter. Apotek ble opprettet når det var påkrevd eller ønskelig av allmenne hensyn. Foruten vanlige, selvstendige apotek kunne filialapotek, medisinutsalg og sykehusapotek bli opprettet.

Tidligere ble bevilling til å drive apotek gitt av Kongen i statsråd, senere av Statens Helsetilsyn. Det kunne bare gis til personer som fylte kravene for å bli apoteker, eller når særlige grunner forelå, til kommuner. Staten kunne også drive apotek. I 2000 ble Rikshospitalets apotek og Det Norske Radiumhospitals apotek drevet av Staten, de andre sykehusapotekene av de respektive fylkeskommuner og av Oslo kommune. De øvrige apotekene ble drevet av apotekere med personlig bevilling. Denne bevillingen medførte rett og plikt til å drive apoteket for innehaverens regning i samsvar med de gjeldende bestemmelser. Apotekeren måtte selv skaffe egnede lokaler, innredning og godkjent utstyr med tilstrekkelig varebeholdning. For lån til finansieringen kunne det bli gitt statsgaranti.

Bestemmelsene for bevilling og drift av apotek mv. var stort sett uforandret i mer enn 400 år. Etter den radikale endringen ved lov om apotek av 2. juni 2000 (apotekloven), fikk Norge en av de mest liberale apoteklovene i Europa.

Land Navn Bemerkninger
Norge, Oslo (Bygdøy) Norsk Farmasihistorisk Museum Apoteket Hjorten (1861)
Danmark, Århus Den gamle by Apoteket Enhiørningen (ca. 1750)
Finland, Turku Qwenselhus Oulus gamle apotek (1858)
Storbritannia, London Wellcome Historical Medical Museum Fem apotekinteriører
Frankrike, Lyon Hôtel-Dieu To gamle apotek på sin opprinnelige plass
Tyskland, Heidelberg (Slottet) Deutsches Apotheken-Museum Flere gamle apotek (1724, 1730, 1812)

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.