Ansvarlig kapital, kapital som kan brukes til å dekke tap uten at foretaket opphører. Brukes formelt om finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak. Ansvarlig kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen er tradisjonell egenkapital, mens ansvarlig kapital kan bestå bl.a. av usikrede lån som ikke kan betales tilbake på långivers initiativ, og hvor et eventuelt tap ikke gir anledning til å slå foretaket konkurs.