Anfordring, fremsetting av krav på betaling eller utbetaling, påkrav, særlig i uttrykk: betalbar på anfordring. Dersom ikke noe annet er avtalt, er alle krav som skriver seg fra lån eller kreditt, betalbare på anfordring. Sjekker, bankremisser og folioinnskudd er alltid betalbare på anfordring.