Altasimut, astronomisk apparat til måling av høyde og asimut, også kalt universalinstrument, fordi det erstatter flere instrumenter (kvadrant, teodolitt, passasjeinstrument). Altasimut består av en kikkert som kan dreies vertikalt om en vannrett og horisontalt om en loddrett akse. Dreiningens størrelse avleses på hver sin inndelte sirkel, forsynt med mikroskop-nonier.