Alminnelige domstoler, betegnelse på domstoler som ikke har noe bestemt avgrenset kompetanseområde, men treffer avgjørelser på alle de områder som ikke er lagt til særdomstoler. De alminnelige domstoler er Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene, jf. domstolloven av 13. august 1915 § 1. Forliksrådene, som nevnes i samme paragraf og har en begrenset domsmyndighet, ble inntil 2008 regnet med til de alminnelige domstoler. Etter tvistelovsreformen som trådte i kraft 1. januar 2008 regnes de ikke lenger som domstoler, men som meklingsinstitusjoner, jf. tvisteloven av 17. juni 2005 § 6-10.