Aksjeeierregisteret, register over aksjonærene i et allmennaksjeselskap eller aksjeselskap hvor aksjene er registrert i et verdipapirregister. Aksjeeierregisteret, som føres i tilknytning til et verdipapirregister, inneholder bl.a. opplysninger om selskapets navn, aksjekapital, aksjenes pålydende, aksjonærenes navn, fødselsnummer og adresse, og antall aksjer som eies av den enkelte aksjeeier. Registeret skal også inneholde opplysninger om ulike aksjeklasser og begrensning i adgangen til å omsette aksjene. Ved overdragelse av aksjer skal den nye eier registreres i aksjeeierregisteret. Vanligvis kan erververen av en aksje ikke utøve rettigheter i selskapet før han er registrert i aksjeeierregisteret. Opplysningene i aksjeeierregisteret skal holdes tilgjengelige for enhver.