Akineter, ubevegelige hvileceller hos enkelte grønnalger og cyanobakterier som tjener som sprednings- og formeringsenhet. Akineter utvikles fra vegetative celler som øker i volum, anrikes på opplagsnæring og får tykk cellevegg. De kan overleve lange perioder under ugunstige miljøforhold som tørke og ekstreme temperaturer, for siden å spire til et nytt individ når forholdene tillater det.