Advokatansvar, erstatningsansvar (profesjonsansvar) som en advokat kan pådra seg for tap som en klient lider som følge av feil advokaten gjør under utførelsen av et oppdrag. Normalt dekkes erstatningen av advokatens obligatoriske ansvarsforsikring.