Adamin, sekundært sinkmineral dannet ved lav temperatur på enkelte sinkforekomster. Beslektede mineraler er olivenitt, libethenitt og eveitt – alle er hydroksylholdige arsenater eller fosfater som krystalliserer rombisk. De kjemiske formler er henholdsvis: Zn2AsO4(OH), Cu2AsO4(OH), Cu2PO4(OH), Mn2AsO4(OH).