Adamantan, hydrokarbon som først ble isolert fra petroleum, senere syntetisert i laboratoriet. Det er påvist at adamantan er virksomt mot virus, og det ble tidligere benyttet som legemiddel til dette formålet. Adamantan har også en viss positiv virkning overfor Parkinsons sykdom. Kjemisk er adamantan trisyklo[3.3.1.13,7]dekan, C10H16, et polysyklisk alifatisk hydrokarbon med burstruktur (se figur). Ved å bytte ut ett eller flere karbonatomer med nitrogen fås azaadamantaner. Heksamin, dvs. den forbindelsen som fås ved å bytte ut de fire karbonatomene som danner brohodene med nitrogen, benyttes som mellomprodukt for fremstilling av sprengstoffene HMX og RDX.