Acte d'accusation, i fransk rett en av påtalemyndigheten utarbeidet fremstilling av en straffesak som skal for juryen. Den leses opp når forhandlingene begynner. Den er særlig i to henseender forskjellig fra tiltalebeslutningen i norsk rett: 1. Den er ikke selv grunnlaget for tiltalen, men må bygge på en beslutning av en domstol om at tiltale skal reises. 2. Den innskrenker seg ikke til å nevne den handling som påtales, og de straffebestemmelser som påstås anvendt, men gir en fullstendig fremstilling av bevismaterialet. Den fremtrer ofte mer som et partsinnlegg enn som et upartisk resymé.