Wade-Giles

Artikkelstart

Wade-Giles er et transkripsjonssystem for kinesisk, oppkalt etter opphavsmennene. Thomas Wade utga første bok med dette transkripsjonssystemet i 1867 og Herbert Giles forbedret det i 1892. Dette systemet var den vanligste måten å transkribere kinesisk på inntil pinyin overtok.

Hovedforskjeller fra pīnyīn

Der pīnyīn bruker forskjellige bokstaver, bruker Wade-Giles apostrof for å vise at en konsonant er aspirert:

pīnyīn

Wade-Giles

b – p

p – p'

j – q

ch(i) – ch'(i)

zh – ch

ch – ch'

Wade-Giles bruker ê hvor pīnyīn skriver e, og eh hvor pīnyīn skriver ê. Ellers er endelsene i pīnyīn og Wade-Giles stort sett like.

Wade-Giles skriver tonene med hevede tall etter hver stavelse, i stedet for med aksent som pīnyīn gjør: nuówēi = no²wei¹ (Norge)

Omgjøringstabell

I denne tabellen er alle de kinesiske stavelsene oppført i alfabetisk rekkefølge etter Wade-Giles system, med tilsvarende stavelse skrevet med pīnyīn:

WG

PY

WG

PY

WG

PY

WG

PY

a

a

hsiung

xiong

meng

meng

sui

sui

ai

ai

hsü

xu

mi

mi

sun

sun

an

an

hsüan

xuan

miao

miao

sung

song

ang

ang

hsüeh

xue

mieh

mie

szu

si

ao

ao

hsün

xun

mien

mian

ta

da

cha

zha

hu

hu

min

min

t'a

ta

ch'a

cha

hua

hua

ming

ming

tai

dai

chai

zhai

huai

huai

miu

miu

t'ai

tai

ch'ai

chai

huan

huan

mo

mo

tan

dan

chan

zhan

huang

huang

mou

mou

t'an

tan

ch'an

chan

hui

hui

mu

mu

tang

dang

chang

zhang

hun

hun

n

n

t'ang

tang

ch'ang

chang

hung

hong

na

na

tao

dao

chao

zhao

huo

huo

nai

nai

t'ao

tao

ch'ao

chao

i

yi

nan

nan

te

de

che

zhe

jan

ran

nang

nang

t'e

te

ch'e

che

jang

rang

nao

nao

tei

dei

chei

zhei

jao

rao

ne

ne

t'ei

tei

chen

zhen

je

re

nei

nei

ten

den

ch'en

chen

jen

ren

nen

nen

teng

deng

cheng

zheng

jeng

reng

neng

neng

t'eng

teng

ch'eng

cheng

jih

ri

ng

ng

ti

di

chi

ji

jo

ruo

ni

ni

t'i

ti

ch'i

qi

jou

rou

niang

niang

tia

dia

chia

jia

ju

ru

niao

niao

tiao

diao

ch'ia

qia

jua

rua

nieh

nie

t'iao

tiao

chiang

jiang

juan

ruan

nien

nian

tieh

die

ch'iang

qiang

jui

rui

nin

nin

t'ieh

tie

chiao

jiao

jun

run

ning

ning

tien

dian

ch'iao

qiao

jung

rong

niu

niu

t'ien

tian

chieh

jie

ka

ga

nou

nou

ting

ding

ch'ieh

qie

k'a

ka

nu

nu

t'ing

ting

chien

jian

kai

gai

nuan

nuan

tiu

diu

ch'ien

qian

k'ai

kai

nun

nun

to

duo

chih

zhi

kan

gan

nung

nong

t'o

tuo

ch'ih

chi

k'an

kan

nuo

nuo

tou

dou

chin

jin

kang

gang

t'ou

tou

ch'in

qin

k'ang

kang

nüeh

nüe

tsa

za

ching

jing

kao

gao

o

e

ts'a

ca

ch'ing

qing

k'ao

kao

o

o

tsai

zai

chiu

jiu

ke

ge

ou

ou

ts'ai

cai

ch'iu

qiu

k'e

ke

pa

ba

tsan

zan

chiung

jiong

kei

gei

p'a

pa

ts'an

can

ch'iung

qiong

k'ei

kei

pai

bai

tsang

zang

cho

zhuo

ken

gen

p'ai

pai

ts'ang

cang

ch'o

chuo

k'en

ken

pan

ban

tsao

zao

chou

zhou

keng

geng

p'an

pan

ts'ao

cao

ch'ou

chou

k'eng

keng

pang

bang

tse

ze

chu

zhu

ko

ge

p'ang

pang

ts'e

ce

ch'u

chu

k'o

ke

pao

bao

tsei

zei

chua

zhua

k'ong

kong

p'ao

pao

ts'ei

cei

ch'ua

chua

kou

gou

pei

bei

tsen

zen

chuai

zhuai

k'ou

kou

p'ei

pei

ts'en

cen

ch'uai

chuai

ku

gu

pen

ben

tseng

zeng

chuan

zhuan

k'u

ku

p'en

pen

ts'eng

ceng

ch'uan

chuan

kua

gua

peng

beng

tso

zuo

chuang

zhuang

k'ua

kua

p'eng

peng

ts'o

cuo

ch'uang

chuang

kuai

guai

pi

bi

tsou

zou

chui

zhui

k'uai

kuai

p'i

pi

ts'ou

cou

ch'ui

chui

kuan

guan

piao

biao

tsu

zu

chun

zhun

k'uan

kuan

p'iao

piao

ts'u

cu

ch'un

chun

kuang

guang

pieh

bie

tsuan

zuan

chung

zhong

k'uang

kuang

p'ieh

pie

ts'uan

cuan

ch'ung

chong

kuei

gui

pien

bian

tsui

zui

chü

ju

k'uei

kui

p'ien

pian

ts'ui

cui

ch'ü

qu

kun

gun

pin

bin

tsun

zun

chüan

juan

k'un

kun

p'in

pin

ts'un

cun

ch'üan

quan

kung

gong

ping

bing

tsung

zong

chüeh

jue

kuo

guo

p'ing

ping

ts'ung

cong

ch'üeh

que

k'uo

kuo

po

bo

tu

du

chün

jun

la

la

p'o

po

t'u

tu

ch'ün

qun

lai

lai

p'ou

pou

tuan

duan

e

e

lan

lan

pu

bu

t'uan

tuan

en

en

lang

lang

p'u

pu

tui

dui

eng

eng

lao

lao

sa

sa

t'ui

tui

erh

er

le

le

sai

sai

tun

dun

fa

fa

lei

lei

san

san

t'un

tun

fan

fan

leng

leng

sang

sang

tung

dong

fang

fang

li

li

sao

sao

t'ung

tong

fei

fei

lia

lia

se

se

tzu

zi

feng

feng

liang

liang

sen

sen

tz'u

ci

fiao

fiao

liao

liao

seng

seng

wa

wa

fo

fo

lieh

lie

sha

sha

wai

wai

fou

fou

lien

lian

shai

shai

wan

wan

fu

fu

lin

lin

shan

shan

wang

wang

ha

ha

ling

ling

shang

shang

wei

wei

hai

hai

liu

liu

shao

shao

wen

wen

han

han

lo

lo

she

she

weng

weng

hang

hang

lo

luo

shei

shei

wo

wo

hao

hao

lou

lou

shen

shen

wu

wu

he

he

lu

lu

sheng

sheng

ya

ya

hei

hei

luan

luan

shih

shi

yai

yai

hen

hen

lun

lun

shou

shou

yang

yang

heng

heng

lung

long

shu

shu

yao

yao

hm

hm

shua

shua

yeh

ye

hng

hng

lüeh

lüe

shuai

shuai

yen

yan

hou

hou

lün

lun

shuan

shuan

yi

yi

hsi

xi

m

m

shuang

shuang

yin

yin

hsia

xia

ma

ma

shui

shui

ying

ying

hsiang

xiang

mai

mai

shun

shun

yu

you

hsiao

xiao

man

man

shuo

shuo

yung

yong

hsieh

xie

mang

mang

so

suo

yu

hsien

xian

mao

mao

sou

sou

yüan

yuan

hsin

xin

me

me

ssu

si

yüeh

yue

hsing

sing

mei

mei

su

su

yün

yun

hsiu

xiu

men

men

suan

suan

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg