WARC, en verdensomfattende radiokonferanse som ble holdt ca. hvert tjuende år, og hvor de samlede frekvensressurser ble fordelt landene imellom. Arbeidet med frekvensregulering ble påbegynt i 1906 da den første IRC, International Radiotelegraph Conference, samlet representanter for 29 kyststater i Berlin for å underskrive International Radiotelegraph Convention som fastsatte regler for radiokommunikasjon mellom skip og land. Et teknisk vedlegg til denne konvensjonen har blitt kontinuerlig revidert og utviklet og er det vi i dag kaller Radio Regulations. Dette dokumentet er styrende for utbygging og drift av radiosystemer av alle slag. Den siste WARC ble avholdt 1992, med delegater fra 142 nasjoner. Oppgavene er nå overtatt av WRC, World Radiocommunication Conference, som møtes hyppigere, med ca 3 års mellomrom. WARC og WRC sorterer under Den internasjonale teleunion, ITU, og har hittil lykkes i den svært komplekse oppgaven å fordele frekvenser i de forskjellige bånd til kommunikasjonsformål og tjenester verden over. Som eksempler kan nevnes at det på WARC 1992 ble tildelt frekvensbånd til digital radio, høyoppløselig fjernsyn (HDTV) og til satellittsystemer for mobil kommunikasjon.