Vladimir-Volynskij, by i Ukraina, se Volodymyr Volynskyj.