Vinje, kommune, Nord-Trøndelag, ved Nordviksundet på vestsiden av Trondheimsfjorden. Gården var erkebispegods i middelalderen og ble 1517 gitt som len til Simon Sveinsson. Vinje kom i privat eie 1660 og tilhørte fra 1763 oberst Andreas Christian Bull, som utviklet den til et mønsterbruk. Etter flere eierskifter kom gården 1820 i familien Jenssens eie. Vinje har (2009) et totalareal på 39 073 daa, hvorav 808 daa fulldyrket mark og 28 739 daa skog. Karakteristisk hovedbygning i sveitserstil fra 1890.