Vindhya Pradesh, 1948–56 stat i India; 63 700 km2, nå en del av Madhya Pradesh.