Veterinærmedisinsk rettsråd, statlig organ som står til disposisjon for rettsvesenet, politimyndighetene, de offentlig beskikkede forsvarere og oppnevnte sakkyndige når det gjelder veterinærmedisinske spørsmål i forbindelse med sivile saker eller straffesaker.