Verdenskonvensjonen om opphavsrett, internasjonal konvensjon om beskyttelse av litterære, kunstneriske og fotografiske verk, undertegnet i Genève 6. sept. 1952, endret i Paris 1971. Bygger til dels på samme prinsipper som Bernkonvensjonen, men tillater i motsetning til denne formalitetskrav som vilkår for vern, og stiller svært små krav til vernets innhold. Konvensjonen hadde likevel stor betydning, bl.a. som grunnlag for norske verkers vern i USA og Sovjetunionen. Tiltrådt av 99 stater (2006), men anvendes ikke i forholdet mellom de av disse stater som også er forpliktet av Bernkonvensjonen. Som følge av en sterkt økende oppslutning om Bernkonvensjonen i de senere år, er derfor Verdenskonvensjonen blitt et nokså perifert beskyttelsessystem.