Troll-avtalen, avtale om salg av gass fra petroleumsfeltene Troll og Sleipner Øst til kjøpere på Kontinentet. Avtalen, som gjelder for perioden 1993–2022, ble sluttet 1986 og omfatter leveranser på ca. 450 mrd. m3 naturgass, dvs. ca. 1/3 av de totale reserver i Troll.