Træna-funnene, kompleks av forskjellige funn fra Træna i Nordland, fortrinnsvis fremkommet ved arkeologiske undersøkelser av professor Gutorm Gjessing 1937–39. De omfatter huler, hus og graver, og spenner over et meget langt tidsrom, fra eldre steinalder til sen middelalder. Av hulefunn må særlig fremheves Kirkhelleren på Sanna, den ytterste øya. I den ble funnet mektige kulturlag som viste at bosetningen gikk helt tilbake til yngre steinalder. Folk må ha bodd der helt ned i jernalder. Steinalderlagene viser en blanding av eldre og yngre steinalderformer og har hatt betydning i diskusjonen om overgangen mellom eldre og yngre steinalder i Norge. Blant Træna-funnene må også nevnes en middelaldersk gullfingerring med en latinsk innskrift funnet 1938 på Sanna.