Tirol er det forbundsland i Østerrike som har de største inntektene av turisttrafikken. Jordbruket spiller ingen stor rolle som næringsvei, men har indirekte en stor betydning, bl.a. for turisme. Husdyrholdet er viktigst. Dessuten er skogbruket betydelig. Det finnes noe gruvedrift med utvinning av salt, kobber og magnesium. Stor produksjon av elektrisitet basert på vannkraft. Industrien er stort sett basert på mindre foretak med lange tradisjoner, som f.eks. tekstilindustrien i Inndalen. Ellers finnes en betydelig industri især innenfor bransjene kjemi, jern- og metallvare, treforedling/sagbruk og elektro/elektronikk.