TRIPS-avtalen, internasjonal avtale av 1994 om handelsrelaterte sider av immaterialretten – opphavsretten med nærstående rettigheter (rettigheter for utøvere, filmprodusenter og kringkastere), patentretten, designretten, kretsmønsterretten og kjennetegnsretten (varemerker og geografiske opprinnelsesbetegnelser) – og beskyttelsen av forretningshemmeligheter. Etablert i forbindelse med at handelsavtalesystemet GATT ble avløst av WTO. Inneholder bestemmelser av sentral karakter på opphavsrettens, patentrettens, designrettens og varemerkerettens områder. Blant de viktigste er regler om at borgerne i alle tilsluttede land skal ha rettigheter som bestemt i Bernkonvensjonen og Pariskonvensjonen, uten hensyn til om de landene det gjelder er bundet av disse konvensjonene. TRIPS-avtalen omfatter 149 stater (2006).