TOMS, instrument plassert i ulike jordobservasjonssatellitter for observasjon av fordelingen av ozon i atmosfæren.