Sverre Mitsem, norsk jurist. Advokat i Landsorganisasjonen i Norge 1981–86, herredsrettsdommer ved Asker og Bærum herredsrett 1986–91, lagdommer ved Eidsivating (nå Borgarting lagmannsrett) 1991–2002. Høyesterettsdommer fra 2002.