Statens sentralteam for døvblinde, opphørte fra 31. januar 2000. Blant arbeidsoppgavene inngikk blant annet registrering av døvblinde, utredning og diagnostikk og informasjonsvirksomhet. Fra 1. januar 2001 ble det i stedet opprettet en koordinerende instans for døvblinde under det statlige spesialpedagogiske støttesystemet, Sentral koordinerende instans for døvblinde.