Statens Pensjonskasse

Logo
Av .

Statens Pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for statsansatte.

Statens Pensjonskasse (SPK) forvalter tjenestepensjonsordningen for tilsatte i staten, store deler av undervisnings- og forskningssektoren og flere andre virksomheter. Ordningen reguleres etter bestemmelser i lov av 28. juli 1949 med senere endringer.

Ved inngangen til 2019 var 1415 virksomheter og 1 089 000 personer knyttet til Statens Pensjonskasse som medlemmer eller pensjonister. SPK forvalter pensjonsrettigheter på 551 milliarder kroner og er dermed Norges største tjenestepensjonsordning.

Historikk

Statens pensjonskasse ble opprettet i 1917. Ordningen er en videreføring av Den norske Enkekasse og pensjonsordningene for Statens Tjenestemænd, for statens arbeidere og Statsbanenes Pensjonskasse.

Tilbud

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, og etterlattepensjoner. I tillegg administrerer Statens Pensjonskasse også yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og boliglån for medlemmer, og de forvalter egne pensjonsordninger for blant annet statsråder, utbetaling av pensjon for stortingsrepresentanter, sametingsrepresentanter m.m.

Pensjonsordningen

Hovedregelen for alders- og uførepensjon er at medlemmer med full opptjening får en samlet pensjon på 66 prosent av tidligere lønn. Pensjonene reguleres i takt med grunnbeløpet i folketrygden.

I forbindelse med reformen av folketrygdens pensjonssystem ble det fra 2011 innført levealdersjustering av alderspensjonene fra offentlig tjenestepensjon, inkludert Statens pensjonskasse. Samtidig ble det innført en underregulering av løpende pensjoner med 0,75 prosent i forhold til utviklingen i folketrygdens grunnbeløp (G).

For pensjonister som har rett til pensjon fra folketrygden, reduseres statspensjonen etter reglene i samordningsloven. Med virkning fra 1. januar 2020 og for ansatte som er født i 1963 eller senere blir alderspensjonsordningen lagt om etter samme modell som den reformerte folketrygden. Hvert år får den ansatte med en pensjonsopptjening på 5,7 prosent av lønn mellom 0 og 7,1 G og 23,8 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G. Den samlede opptjente pensjonsbeholdningen skal ved pensjoneringstidspunktet omgjøres til en løpende ytelse ved hjelp av de forholdstall som brukes i folketrygden og som avspeiler den enkeltes forventede levealder ved uttakstidspunktet. Ytelser fra det nye opptjeningssystemet skal ikke samordnes med alderspensjonen fra folketrygden.

Pensjonsrettighetene er etter loven garantert av staten, og de utgifter som ikke dekkes av arbeidsgivernes og medlemmenes innskudd på 2 prosent av lønnen, avkastning og fonds med mer, dekkes ved årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg