Barcelonas "sykkelbus" (2022)
Skolevei i Barcelona: Noen foreldre sykler som frivillige sammen med barna på bilfrie veier til skolen. Ordningen kalles for bicibus (sykkelbus).
Universitetet i Salamanca

Spanias eldste universitet ligger i Salamanca. Det ble grunnlagt av kong Alfons 9 i 1218.

Utdanningssystemet i Spania følger et 6–3–3(1+2)-løp som består av seks år grunnskole, tre år ungdomsskole og tre år videregående opplæring. Sistnevnte består av 10. klasse som hjelper elevene å orientere seg og to år med enten akademisk eller yrkesfaglig videregående opplæring.

Retten til utdanning er grunnlovsfestet. Utdanning er gratis og obligatorisk for barn fra de fyller seks år til de er 16 år.

Skoleåret begynner i september og slutter i juni. Landet bruker 4,3 prosent av BNP på utdanning, noe som er mindre enn OECD-gjennomsnittet på 4,9 prosent (2019).

Organisering av utdanningen i Spania

Selv om Spania har et nasjonalt utdanningsministerium som styrer de mest grunnleggende prinsippiene av utdanningssystemet, er utdanning underlagt de autonome regionene. Dette medfører blant annet 17 ulike læreplaner som på regionnivå koordineres med den nasjonale læreplanen. Skolene har pedagogisk, organisatorisk og administrativ frihet når det gjelder ressurser. Lærerne må ha minst bachelorgrad for å undervise i barnehagen og i barneskolen og mastergrad for å undervise eldre barn.

På alle nivåer, fra barnehage til universitet, finnes det både offentlige og private utdanningstilbud i Spania. Blant de private barnehagene og skolene finnes det både barnehager og skoler med og uten statlig støtte. Private utdanningsinstitusjoner som mottar offentlig støtte, må oppfylle de offisielle kravene fra utdanningsmyndighetenes side. Alle typer religionsutøvelse må være frivillig, og elevene må ikke betale for utdanning. Private institusjoner som ikke mottar statsstøtte, finansieres av elevenes familier og eventuell støtte fra for eksempel kooperativer, stiftelser og religiøse ordener. De må autoriseres av utdanningsmyndighetene og med unntak av finansieringen er de underlagt alle regler som også gjelder for skoler finansiert av staten.

Omtrent en tredjedel av alle skoler og barnehager er private (32,6 prosent i 2020/2021), og omtrent hver tredje barn går på en privat skole. 58,3 prosent av de private skolene og barnehagene finansieres av staten, resten (41,7 prosent) er komplett privat finansiert. Mange av de private skolene drives av den katolske kirken.

Nesten halvparten av alle elever får private timer i tillegg til skoleundervisningen (47 prosent i 2023), og jo eldre barna er, jo større er sjansene for at de har ekstra timer. Det er først og fremst språk som undervises på denne måten, særlig engelsk.

Førskolen

Praktisk sett alle spanske barn mellom tre og seks år går i barnehage selv om førskolen ikke er obligatorisk. Barnehage er gratis ved alle institusjoner som mottar statlig støtte for barn som er tre år og eldre. Ifølge lovverket har barn i denne aldersgruppen også krav på en plass.

Blant barn under tre år går 41 prosent i barnehage (2020). For denne aldersgruppen er ikke besøket gratis, men det er sterkt subsidiert av regjeringen; kostnadene ligger rundt 150-200 euro i måneden per barn i de statlige barnehagene. En rekke faktorer kan påvirke prisen, for eksempel foreldrenes inntekt, antall timer barnet er i barnehagen, antall barn i familien som går i barnehage samt om barnet spiser i barnehagen eller ikke.

Personalet i barnehagen kan ha ansvar for svært mange barn. Blant barn under ett år kan en lærer ha tilsyn med maksimalt åtte barn, og når barnet blir tre år gammelt, kan en lærer ha tilsyn med maksimalt 25 barn.

Grunnskolen

Barneskolen (primario) er seksårig (6–12-åringer). Den spanske skolen skal inkludere alle elever, også dem som har spesielle behov på grunn av en funksjonshemning, evnerike barn eller barn med migrasjonserfaring. De skal få undervisning tilpasset deres behov. Så å si alle barn fullfører barneskolen.

Klassene undervises først og fremst av kontaktlæreren. Alle barneskolelærere skal kunne undervise alle fag, men når det gjelder musikk, kroppsøving, fremmedspråk og eventuelle andre fagområder som bestemmes av regjeringen (etter konsultasjon med de autonome regionene), undervises elevene først og fremst av spesialiserte lærere.

Fagområder i skolen er

Fra tredje trinn kann et borgerfag/etikkfag komme i tillegg. Eventuelt innføres også et andre fremmedspråk, og andre valgfag kan komme i tillegg.

På slutten av andre, fjerde og sjette trinn kan det vurderes om en elev skal ta et år om igjen. Hvis en elev må ta et år om igjen, skal hen få en individuell oppfølgingsplan som beskriver tiltakene som skal sikrestille at eleven klarer å overkomme utfordringene sine i det påfølgende året.

Skolene kan enten tilby undervisningen på morgen og ettermiddagen med en pause på minst to timer imellom eller kun på formiddagen uten stor pause. Hvis undervisningen er delt opp, har elevene i dette tidsrom en lunsjpause der de både spiser og kan hvile seg. I tillegg kan det finnes et slags SFO-tilbud både før og etter skoletimene; dette er i så fall frivillig og vanligvis kostnadspliktig.

Ungdomsskolen

Etter endt barneskole går elevene på ungdomsskolen (secundario), som også er obligatorisk, og som varer i tre år, fra barna er 12 til de er 15 år gamle.

Fagene i ungdomsskolen er:

 • biologi og geologi og/eller fysikk og kjemi
 • kroppsøving
 • geografi og historie
 • spansk språk og litteratur, eventuelt også regionale språk
 • fremmedspråk
 • matematikk
 • musikk og/eller plastisk og visuell og audiovisull utdanning

Elevene har dessuten faget teknologi og digitalisering i hvert fall i ett av skoleårene. I tillegg har elevene et valgfag i alle tre år som kan føre til et monografisk prosjekt eller et interdisiplinært eller samarbeidsprosjekt med lokal sammfunnsnytte. Skolene må også tilby katolsk religionsundervisning, men det er valgfritt for elevene om de vil ta faget. For andre religioner finnes det samarbeidsavtale mellom staten og de forskjellige trossamfunnene.

Det er forholdsvis vanlig at elever må gå et år om igjen her, det gjelder 8,7 prosent av elevene (OECD-gjennomsnitt 1,9 prosent, 2021). 95,7 prosent av elevene fullfører ungdomsskolen (2020).

Elevene fortsetter med 10. klasse etterpå. Denne er også obligatorisk.

PISA 2018

Spanske femtenåringers PISA-resultater ligger rett under OECD-gjennomsnittet. De skårer 481 poeng i matematikk (OECD gjennomsnitt: 489 poeng) og 483 poeng i naturfag (OECD-gjennomsnitt: 489 poeng). Tall for leseferdigheter er ikke tilgjengelige. Guttene klarer seg litt bedre enn jentene i disse fagene, skjønt at kun forskjellen i matematikk (6 poeng) er statistisk signifikant.

Spanske elever har en svært høy tilhørighetsfølelse til skolen sin (plass 1 av 75 deltakerland), det er få elever som alltid er triste (3,6 prosent, plass 68 av 72 land), og mange elever er svært enige i at det er viktig å hjelpe andre elever som ikke kan forsvare seg (47,1 prosent, plass 4 av 76 land). De har også svært høy respekt for mennesker fra andre land (plass 1 av 63 land) og er positive til innvandrere i sitt land (plass 5 av 58 land). De skårer dessuten svært godt med tanke på kognitiv tilpasningsevne, det vil si at de kan endre tanker, strategier og oppførsel når de får tilbakemeldinger (plass 3 av 64 land).

Samtidig er klimaet i klasserommet dårlig, det vil si at det finnes mange forstyrrelser som bråk og elever som ikke lytter til læreren (plass 72 av 76 land).

Videregående utdanning

10. klasse hjelper elevene til å bestemme seg hvordan veien videre skal se ut.

De tar følgende fag:

 • kroppsøving
 • geografi og historie
 • spansk språk og litteratur, eventuelt også regionale språk
 • fremmedspråk
 • matematikk A eller matematikk B, avhengig av elevens valg
 • tre av de følgende fag: biologi og geologi, digitalisering, økonomi og entrepenørskap, kunstneriske uttrykksformer, fysikk og kjemi, personlig og yrkesfaglig trening og veiledning, latin, musikk, andre fremmedspråk, teknologi
 • ett eller flere valgfag, avhengig av blant andre hvilke fag eleven har hatt tidligere, undervisningen kan føre til et monografisk prosjekt eller et interdisiplinært eller samarbeidsprosjekt med lokal sammfunnsnytte
 • eventuelt spansk tegnspråk
 • som i ungdomsskolen tilbys det katolsk religionsundervisning uten at elevene må ta faget

Skolene kan tilby et fremmedspråk som undervisningsspråk for deler av læreplanen.

På slutten av den obligatoriske utdanningen mottar elevene et vitnemål, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, som gir dem tilgang til videregående opplæring. Elevene kan enten velge toårig yrkesskole eller toårig universitetsforberedende kurs (bachillerato) med forskjellige studieretninger. Yrkesfaglig utdanning og bachillerato-undervisning kan foregå på de samme offentlige skolene.

Bachillerato

Elevene begynner vanligvis på den toårige bachillerato-graden når de er 16 år gamle. Selv om bachillerato ikke er obligatorisk, tilbyr offentlige skoler gratis undervisning. Familiene må dog betale for lærebøker og undervisningsmateriell. Elevene har fellesfag, studieretningsfag og valgfag.

Fellesfag er kroppsøving (første år), filosofi (første år), spansk språk og litteratur, eventuelt også regionale språk, fremmedspråk, spansk historie (andre år) og filosofiens historie (andre år).

Regjeringen er ansvarlig for strukturen og oppbyggingen av studieretningene, samt for de enkelte fagene og antall fag eleven skal ta, etter konsultasjon med de autonome regionene. Studieretningene er:

Blant valgfagene må det finnes minst ett andre fremmedspråk og katolsk religionsundervisning. For undervisningen av andre religioner gjelder avtalene med de forskjellige trossamfunnene. Skolene kan selv foreslå valgfag som godkjennes av utdanningsmyndighetene.

Hvis elevene står i alle fag på slutten av de to årene, får de bachillerato-vitnemål. Unntaksvis kan også elever få vitnemålet selv om de ikke har bestått ett fag. Under visse omstendigheter kan dessuten elever som tar yrkesfaglig utdanning få bachillerato-vitnemål. Bachillerato-vitnemålet gir tilgang til spanske universiteter, men elevene kan være nødt til å avlegge for eksempel opptakseksamen i tillegg.

Også i videregående skole er det forholdsvis vanlig at elever må gå et år om igjen, det gjelder 7,9 prosent (OECD gjennomsnitt 3 prosent, 2021).

Forholdsvis mange elever fullfører ikke videregående opplæring. Det gjelder 28 prosent i aldersgruppen 25 til 34 år, dobbelt så mange som i OECD-gjennomsnitt (2022). Elevenes sosioøkonomiske bakgrunn spiller her en vesentlig rolle. Blant de rikeste barna fullfører 90 prosent, blant de fattigste kun 46 prosent (2017).

Yrkesfaglig utdanning

Elevene kan ta yrkesfaglig utdanningpå tre nivåer, tidligst når de er 15 år gamle og har fullført ungdomsskolen, på mellomnivå i videregående og så høyere yrkesfaglige utdanning når de er 18–19 år gamle. Den tidligste utdanningen er skolebasert og henvender seg blant annet til elever som står i faresonen for å ikke fullføre den obligatoriske skolen.

Senere blir det yrkesfaglige tilbudet mer fleksibelt og kan tas ved for eksempel en offentlig eller privat videregående skole (IES) som tilbyr både obligatorisk undervisning, bachillerato og yrkesfaglig utdanning, ved en ren yrkesfaglig institusjon eller ved et integrert yrkesfaglig senter (Centros Integrados de Formación Profesional). En lav andel av elevene, 3,7 prosent, har lærlingplass (2019/2020). Elevene trenger ikke å ha hatt yrkesfaglig utdanning på det laveste nivået for å velge yrkesfaglig utdanning i videregående. Høyere yrkesfaglige utdanning undervises på de samme institusjonene som yrkesfaglig utdanning på videregående nivå.

Den yrkesfaglige utdanningen er organisert i modulform som skal legge til rette for livslang læring og yrkesfaglig påbygging. Enten under utdanningen eller på slutten har elevene yrkespraksis. Avhengig av utdanningsnivå tas omtrent 50–60 prosent utdanning ved en arbeidsplass. Kun 59 prosent av elevene som har fullført yrkesfaglig utdanning på videregående nivå har en direkte mulighet for å ta høyere utdanning (2020), noe som begrenser elevenes videre utvikling og bidrar til utdanningens lave status.

Det finnes i tillegg voksenopplæringstilbud som henvender seg først og fremst til yrkesaktive elever som er minst 18 år gamle.

Spania har en svært høy ungdomsarbeidsledighet; siden slutten av koronapandemien har den ligget ved omtrent 30 prosent (2023). Å få flere ungdommer til å fullføre videregående utdanning og stille med bedre og etterspurte kvalifikasjoner på arbeidsmarkedet, er en av utfordringen den spanske regjeringen jobber med.

Høyere utdanning

I 2019/2020 fantes det 83 universiteter i Spania, 50 offentlige og 33 private. Dessuten hadde landet seks fjernuniversiteter, hvorav fem var private og ett offentlig. Det er ikke gratis å studere ved de spanske universitetene. Å studere på bachelornivå koster gjennomsnittlig 550–3500 euro i året ved et offentlig universitet, på masternivå stiger prisene til 750–4000 euro i året. Private universiteter kan være dyrere. Det er 1 496 810 studenter i Spania (2021). Universitetsutdanning har blitt det vanligste utdanningsnivå etblant 25- til 34-åringene, og 49 prosent i denne gruppen har en grad (2021).

Spania har flere av Europas eldste universiteter, blant annet Salamanca, grunnlagt i 1218, Valladolid (senest 1241/1346), Madrid (1293/1499), Granada (1349/1526), Barcelona (1450), Santiago (1495), Valencia (1502), Sevilla (1505), Zaragoza (1583) og Oviedo (1608).

Selv om de spanske universitetene har et godt rykte nasjonalt, skårer de ikke nødvendigvis høyt i internasjonale universitetsrankinger. De to beste universitetene er trolig to av universitetene i Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona og Universitat de Barcelona, som havner både i QS World University Rankings 2023 og Times Higher Education World University Rankings 2023 rundt en 180. plass.

Spania har derimot flere prestisjetunge høyskoler med MBA-program som skårer høyt i blant annet Financial Times' ranking 2023. IESE Business School, med campus i Madrid og Barcelona, ligger som nummer tre i kategorien Top 10. MBA-programmene til IE Business School (22. plass) i Madrid og ESADE (30. plass) i Barcelona skårer også høyt.

Studentmobilitet

På grunn av demografiske årsaker frykter Spanias universiteter å miste opp til 20 prosent av studentene sine fram til 2035. Dessuten mister landet forholdsvis mange universitetsabsolventer – 90 000 personer i løpet av ti år – til utlandet, blant annet til Storbritannia og Tyskland, der de leter etter bedre karrieremuligheter. Spania prøver derfor å legge bedre til rette for at utenlandske studenter kan studere og bli i landet. De får forholdsvis problemfritt oppholdstillatelse for studietiden, og de kan også bli i landet i ett år etterpå for å lete etter jobb.

9,4 prosent av studentene, 129 400 studenter, er utenlandske (2021). Landet er dessuten den mest populære destinasjonen for Erasmus-studenter. Antallet utenlandske studenter i Spania er økende, og i 2019/2020 studerte 208 366 utlendinger i landet. De kommer først og fremst fra Italia (21 441 studenter), Ecuador (16 758 studenter), Frankrike (16 509 studenter), Colombia (16 460 studenter), Kina (12 571 studenter), USA (9 112 studenter), Tyskland (8 560 studenter), Mexico (8 476 studenter), Romania (8 350 studenter) og Marokko (6 726 studenter).

Antallet spanske studenter i utlandet er 44 297 studenter (2021). De mest populære destinasjonene er Italia (7 638 studenter), Polen (3 538 studenter), Frankrike (3 165 studenter), Tyskland (2 937 studenter), Portugal (2 531 studenter) og USA (2 450 studenter).

Historikk

Offentlig skole ble innført i Spania i 1857. Vekslinger mellom diktatur og demokrati medførte imidlertid store endringer i skolesystemet. Det langvarige diktaturet til Francisco Franco (1939–1975) var preget av et sentralisert skolesystem og et enerådende undervisningsspråk, kastiljansk.

Ved overgangen til demokrati på slutten av 1970-tallet ble det innført stor grad av selvstyre og desentralisering, og det ble etablert flere nye offentlige universiteter.

Det har vært gjennomført omfattende reformer i hele utdanningssystemet i Spania siden slutten av 1980-årene. I 1983 ble for eksempel private universiteter innført, og universitetene fikk større friheter. Fra 1991 er det obligatorisk og gratis skole for alle i alderen 6 til 16 år.

På 2000-tallet ble det innført frivillig førskole med full offentlig støtte for 3–5-åringer.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Boyd-Barrett, Oliver og O'Malley, Pamela, redaktører (1995): Education Reform in Democratic Spain. London og New York: Routledge. Les boka i Internet Archive.
 • Doherty, Ellen M. og Male, George A. (1966): Education in Spain. Washington: U.S. Department Of Health, Education, And Welfare. Office of Education. Les boka i Internet Archive.
 • Montgomery, Walter Alexander (1919): Educational Conditions in Spain. Washington: Government Printing Office. Les boka i Internet Archive.
 • OECD (1986): Reviews of National Policies of Education: Spain. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Les boka i Internet Archive.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg