Skjelbred, gammel storgård og tidligere adelig setegård i Øvre Eiker kommune, Buskerud, ved E 134 like nord for Fiskumvannet. Gården har bl.a. tilhørt slektene Tordenstierne, Skak, Huitfeldt og Dyre. 1650 ble Skjelbred en del av Hannibal Sehesteds mektige godseiendom, Skjelbredgodset, som omfattet 183 gårder. Gården kom under kronen ved Sehesteds fall og ble utstykket fra begynnelsen av 1700-tallet. Gården har et totalareal på 3018 daa, hvorav 250 daa dyrket mark og 2500 daa produktiv skog.