Skaudalen er et sørvest til nordøstgående dalføre i nordlige deler av Indre Fosen kommune, mellom Rissa og Verrabotn. Elva Skauga renner gjennom dalen. På vestsiden er det et variert jordbrukslandskap; ravinepreget i form med bakker, daler og små forhøyninger i landskapet. Gårdsbebyggelsen ligger i nedre deler av det bratte landskapet med jordbruksarealene rundt.