Sinkgjødsel, betegnelse på stoffer som brukes for å tilføre sink som plantenæring til jordsmonn eller planter. Plantenes innhold av sink ligger normalt fra 20 til 80 mg pr kg tørrstoff. Dersom innholdet i jorda av tilgjengelig sink er for lavt til å tilføre plantene disse mengdene vil det oppstå sinkmangel. Sinkmangel opptrer vanligvis på jord som er sterkt kalket, med pH over 7,0. Mot sinkmangel kan det bladgjødsles med sinksulfat. Det fins også bladgjødselpreparater der sink er chelatert. Ved innblanding i jord kan det brukes 0,5-1,0 kg sink pr dekar. Husdyrgjødsel og noen fullgjødseltyper inneholder også sink. Ved dyrking i veksthus der det brukes næringsløsning er sinkkonsentrasjonen vanligvis på 0,2-0,3 mg/l.