Europeisk avtale, undertegnet i Strasbourg 1994 i regi av Europarådet. Den fastsetter hvilket lands regler som skal gjelde for klarering av opphavsrettigheter og nærstående rettigheter som nevnt i Romakonvensjonen når et kringkastingsforetak skal sende sine programmer over satellitt. Konvensjonen er (2006) ratifisert av Kypros og Norge, og trer i kraft når den er ratifisert av sju land.