Sæbygård, herregård i Danmark, Nordjylland, i Sæby kommune. Gården tilhørte i middelalderen Børglum bispestol og ble krongods ved reformasjonen. Den kom i privat eie 1560, og tilhører fra 1723 slekten Arenfeldt (stamhus 1797–1922). Godset har (1998) et totalareal på 4470 daa, hvorav 1170 daa dyrket mark; store arealer benyttes som golfbane. Hovedbygningen, et trefløyet anlegg i renessansestil med trappetårn og porttårn, omgitt av vollgraver, er oppført i tre etapper 1576–1745. Den er overdratt til en selveiende institusjon.