Rumohr, norsk slekt som kan føres tilbake til Claus Pedersen Rumohr (1631–1709), en tid overtollbetjent i Bergen, fra 1667 eier av gården Rikheim i Lærdal, som siden har vært i slektens eie. Han var far til bl.a. Peder (Peiter) Claussen Rumohr (ca. 1660–1718), sogneprest i Skjeberg. Den nålevende slekt stammer fra dennes bror Jan Claussen Rumohr (1662–1735), oberstløytnant i fransk tjeneste, senere proprietær på Rikheim. Hans sønnesønns sønnesønn Jan Claussøn Rumohr (1818–89), kaptein og sjef for Lærdalske kompani, var kjent for sin overordentlige styrke. Han var først gift med Aletta Margrethe Lem, annen gang med Claudine Marie Lem, begge døtre av Søren Hess Lem, eier av Frønningen, en av Vestlandets største skogeiendommer. Han var far til lensmann i Lærdal Claus Søfren Rumohr (1850–1915), som overtok Rikheim, og godseier Bjarnhard Rumohr (1858–1939), som arvet Frønningen. Sistnevnte var farfar til maleren Knut Lindstrøm Rumohr (1916–2006).