På kontinentalsokkelen setter sterkt preg på Rogalands næringsliv. En mangesidig virksomhet innen så vel industri som tjenesteytende næringer drives i tilknytning til petroleumsvirksomheten, for det meste lokalisert til Stavangerområdet. I 2006 var mer enn 30 000 personer sysselsatt i petroleumsvirksomhet i Rogaland. Dette tilsvarer om lag 20 % av arbeidsstyrken i fylket og om lag 50 % av alle landets sysselsatte innen denne virksomheten.