Reedtz-Thott, dansk adelsslekt, opprinnelig pommersk, kjent fra 1200-tallet. Slekten kom til Danmark med Peder Reedtz til Tygestrup (1531–1607). Han var farfar til kansler Peder Reedtz (1614–74) og dansk gesandt i Spania, etatsråd Jørgen Reedtz (død 1682). Sistnevntes sønn Frederik Valdemar Reedtz fikk den spanske tittel hertug av Castilla Real. En av kansler Peder Reedtz' etterkommere, kammerherre Holger Reedtz (1745–97), arvet 1786 stamhuset Gavnø da slekten Thott døde ut i Danmark, og fikk navnet Reedtz-Thott. Hans sønnesønn var politikeren Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott (1839–1923). Gavnø ble opphøyet til baroni 1805, og godset er fortsatt i slektens eie.