Rakel Surlien, norsk jurist og politiker (Sp). Sekretær for Stortingets justiskomité 1979–83. Miljøvernminister 1983–86. Lagdommer i Eidsivating lagmannsrett 1987–90; lagmann 1990–95. Departementsråd i Justisdepartementet 1995–97. 1997–2002 justitiarius (sorenskriver) ved Nedre Romerike herredsrett/tingrett, lagdommer i Borgarting fra 2002. Medlem av kontrollutvalget for overvåkningstjenesten 1988–92. 2001–04 direktør for den uavhengige kommisjonen for oppbyggingen av et sivilt rettsvesen i Bosnia-Hercegovina.