Povl Helgesen, dansk katolsk teolog og historisk forfatter. Han var påvirket av Erasmus og humanismen, og som reformkatolikk så han med en viss sympati på Luthers første opptreden, men var imot hans brudd med den katolske kirke. Var fra 1519 lektor ved Københavns universitet, falt 1522 i unåde, men kom etter Christian 2s flukt igjen til universitetet. Oversatte Luthers bønnebok (1524) og gav deretter ut flere antilutherske stridsskrifter, tidens eneste dyktige danske forsvar for katolisismen. Forholdene i København var imidlertid blitt for usikre for Helgesen; han oppholdt seg i Århus, Roskilde og andre steder, og hans skjebne etter 1534 er ukjent. I 1650 fant man innmurt i Skiby kirke hans samtidshistoriske opptegnelser på latin (Skibykrøniken, oversatt av A. Heise 1891), hvor han med bitterhet kommenterer sin samtids begivenheter. Hans Skrifter er gitt ut av Det danske sprog- og litteraturselskab (7 bd., 1932–48).