Plassfratredelse, en plassoppsigelses endelige omfang. Varsel om plassfratredelse er i motsetning til plassoppsigelse ikke regulert i arbeidstvistloven, men følger av avtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, se for eksempel Hovedavtalen mellom NHO og LO for 2014 - 2017 § 3-1 nr. 2. Etter denne avtalen skal varsel om plassfratredelse gis med minst fire dagers frist, og senest i forbindelse med krav om avslutning av meklingen etter arbeidstvistloven § 25.