To femtedeler av landet er dekket av subtropisk sommergrønn monsunskog og tropisk eviggrønn skog, med eik, bøk, kastanje, teak og ibenholt, foruten arter av furu. I undervegetasjonen, særlig langs elveløp, spiller bambusarter en viktig rolle. I kystområder med sterk tidevannspåvirkning, som i Mekongdeltaet, finner vi mangroveskog. Høyereliggende områder i sørvest har en savannelignende gress- og buskvegetasjon. Omkring en femtedel av landarealet er oppdyrket.