På grunn av den store variasjonen i topografi, klima og jordbunn er vegetasjonen i Venezuela meget vekslende. Ved kysten finnes mangrovebelter som følges innover i landet av en palmerik sumpskog langs elveløpene, i de nordlige kyststrøk av chaparral og halvørken med kaktus og tornebusker. Store arealer i Orinocos bekken, Llanos, er dekket av savannevegetasjon, mens området nærmest Orinoco selv og dens bielver har tropisk regnskog. Tropisk regnskog finnes også i de sørøstlige deler av landet, som viktigste vegetasjonstype fra ca. 300 moh. og oppover. I høyereliggende strøk, ved ca. 2000 moh., går den over i en montan tåkeskog. I de høyestliggende fjellstrøkene avløses skogen eller savannen av den karakteristiske åpne páramovegetasjonen, kjent bl.a. for sine eiendommelige Espeletia-trær, trær med en ugrenet stamme som er tett besatt med store blad og bladrester.