Alpin og subalpin vegetasjon med en artsrik flora opptar størsteparten av arealet. I de høyeste fjellområdene er det kuldeørken og ingen sammenhengende vegetasjon. I dalene er det en del barskog med bl.a. gran.