Kenya ligger i det tropiske belte, men på grunn av fjellene og høylandet er det betydelige variasjoner i klimaet. Den årlige nedbør varierer sterkt, men mindre enn 1/4 av landet mottar mer enn 750 mm. De mest nedbørrike områdene er kystsonen og fjellene og platåene i det sørlige Kenya, hvor mange steder mottar mer enn 1000 mm årlig. Selve Rift Valley ligger i le med en årlig nedbørmengde på ca. 750 mm i sør som avtar til 250 mm i nord. Nedbøren er beskjeden også på landets indre og nordlige platåer; således kun 120 mm ved grensen mot Somalia. Mesteparten av nedbøren kommer i forbindelse med passeringen av den intertropiske konvergenssone i periodene mai-juni og oktober-desember, og de fleste steder har derfor to nedbørmaksima. Temperaturene varierer sterkt på grunn av terrengforholdene. Mombasa ved kysten har 24 °C i middel i juli og 29 °C i mars, mens de tilsvarende verdier for Nairobi, som ligger 1800 m o.h., er 15 °C og 19 °C. I høylandet er nattefrost vanlig i tørketiden.