Floraen tilhører det neotropiske florariket. Mangrovevegetasjon og mange gressarter tilpasset salt- og brakkvann beskytter kysten mot erosjon. Innenfor kystsonen er det våtsavanne med grove, tuete gress og palmearter, bl.a. kokospalmer. Tropisk regnskog dekker ca. tre firedeler av landarealet. Den er utrolig artsrik med mange økonomisk verdifulle trær. I innlandet er det savanne som består av gressletter med enkelte treklynger og områder uten vegetasjon.