Både Store Kaukasus og Kolkhida-lavlandet har en frodig plantevekst, med en svært artsrik løvskogvegetasjon på lavere fjellskråninger og i lavlandet. Her vokser bl.a. eikearter, kaukasisk furu, kastanje, lind og Rhododendron-arter. Vegetasjonen er mindre frodig i Lille Kaukasus og Suramhøylandet, som er tørrere.