Peter Treschow Hanson, født i Larvik, norsk litterat. Fikk sin skolegang i Tyskland og utgav der et par bøker om Norge, vendte etter 25 år tilbake til hjemlandet, der han bl.a. utgav lese- og lærebøker i tysk, oversatte vitenskapelige avhandlinger av Christopher Hansteen m.fl. til tysk, skrev et bokverk om De mærkeligste Tildragelser i Verden (7 bd., 1831–41) og utgav bladet Tilskueren (1824), hvor Chr. M. Falsen var en flittig (pseudonym) bidragsyter. Henrik Wergeland skrev et minnedikt om ham ved hans død.