Paul Diderichsen, dansk språkforsker. Fra 1949 ekstraordinær professor i dansk språk ved Københavns universitet. Redaktør ved Ordbog over det danske sprog 1930–49. Han behandlet i flere verker danske språkproblemer og utgav Fragmenter af gammeldanske haandskrifter (1931–37) og var medutgiver av Kingos samlede skrifter. Diderichsen tilhørte den retning i språkvitenskapen som undersøker språkfenomenene synkront og strukturelt. Elementær dansk grammatik (1946) er et forsøk på å beskrive det nåtidsdanske grammatiske system ut fra disse synsmåter. Særlig kjent er hans setningsskjema, som er en metode for syntaktisk analyse som har fått stor anvendelse også i Norge.