Patentregisteret, register som inneholder fortegnelse over alle meddelte patenter i Norge. Føres av Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret), Oslo. Det angir bl.a. patentets tittel og nummer, innehaver og oppfinner samt evt. fullmektig for patenthaveren. I registeret innføres også meddelte lisenser (rett til å utnytte oppfinnelsen) og opplysning om evt. utlegg som måtte være tatt i patentet. Patentoverdragelse eller lisensmeddelelse som er registrert, går i kollisjonstilfeller foran overdragelse eller lisens som ikke er eller først senere blir registrert dersom vedkommende rettighetshaver var i god tro. Enhver har rett til å få se patentregisteret og mot avgift få bekreftet utskrift av det. Patentdokumentene er allment tilgjengelige fra Patentstyret.