Konvensjon vedtatt 1974 som setter grenser for landbasert havforurensning i Nordsjøen og østlige Atlanterhavet. 13 land (deriblant EU) har ratifisert konvensjonen. Gjennom årlige møter bestemmes utslippsgrenser for ulike typer forurensninger. Fra 1992 har arbeidet i Paris-konvensjonen vært knyttet til Oslo-konvensjonen om dumping av bl.a. industriavfall i de samme havområdene. Arbeidet i konvensjonene er fra 1998 slått sammen til OSPAR.