Oversikt over Norges historie

Veideristninger er helleristninger som fremstiller jakt og vilt. Bildet viser veideristninger fra Alta.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0
Postkort med oppfordring til å stemme for unionsoppløsningen. Tilgjengelig som offentlig eiendom (public domain).
.
Lisens: fri

Artikkelstart

Kort historisk oversikt

Før vår tidsregning Hendelse
Etter 9000 Eldre steinalder. De eldste spor av mennesker – jegere, fiskere og samlere
ca. 4000–1500 Yngre steinalder. Introduksjon av husdyr- og åkerbruk. Slipte stein- og flintredskaper. Den eldste bergkunsten.
ca. 1500–500 Bronsealder. Økt kontakt med landene i sør. Store gravminner vitner om høvdingmakt. Helleristninger.
ca. 500–0. Førromersk (keltisk) jernalder. Rene fangstfolk nå fortrinnsvis i Nord-Norge
Etter vår tidsregning
ca. 0 –400 Romertid (romersk jernalder). Økt handel innad og utad. Runer. De eldste hustuftene.
ca. 400–570 Folkevandringstid. Gårdsanlegg med langhus. Bygdeborger.
ca. 570–800 Merovingertid. Jordbruks- og håndverksredskapene har fått sin «klassiske» form.
800-tallet Den første bymessige bebyggelsen kan ha oppstått på Kaupang
800–1000-tallet Vikingtid. Rikssamling med utgangspunkt på Vestlandet. Indre landnåm og rike gravfunn. Handels- og hærferder til Vest-Europa. LandnåmIsland.
slutten av 800-tallet Slaget i Hafrsfjorden; Harald Hårfagre beseirer vikingkongene på Sørvestlandet
900-tallet Leidangen innføres: de første lagtingene etableres
slutten av 900-tallet Olav Tryggvason begynner en omfattende kristning av nordmennene
1015–28 Olav Haraldsson styrker kongedømmet blant annet ved å etablere en riksomfattende kirkeorganisasjon
1030 Olav Haraldsson faller i slaget på Stiklestad
1030–ca. 1130 Fredsperiode. Samkongedømmets tid. Byoppkomst (Nidaros, Oslo, Bergen, Tunsberg, Sarpsborg)
ca. 1100 Faste bispeseter (Nidaros, Bergen, Oslo). De eldste norske klostre. Lovene skriftfestes.
1152–53 Erkebispesetet i Nidaros opprettes
1130–1350 Norsk høymiddelalder. Folketallet øker. Kirken konsoliderer sin stilling. Sterk vekst i den offentlige myndighet. Skriftligheten brer seg i det offentlige liv. Fredelig samkvem med Vest-Europa. Stadig flere bønder blir leilendinger, men beholder sin status som frie menn.
1130–1227 «Borgerkrigene»: strid om kongemakten mellom stormannsgrupper og opprørsflokker, blant annet birkebeinere og baglere.
1163 Koalisjon lendemenn – kirke. Første norske kongekroning: Magnus Erlingsson
1177–1202 Sverre Sigurdsson kjemper mot kirkens økende makt og fornyer aristokratiet
1184 Sverre seirer over Magnus Erlingsson ved Fimreite
1260 Ny tronfølgelov. Norge blir et arverike
1260-årene «Norgesveldet» når under Håkon 4 Håkonsson sin største utstrekning
1270-årene Rikslovgivning under Magnus Lagabøte
1280-årene Norge kommer med i det nord-tyske maktspill. Tyske kjøpmenn – Hansaen – vinner innpass
1319 Håkon 5 Magnusson dør; Sverre-ætten dør ut på mannssiden. De nordiske unioner begynner
1349–50 Svartedauden. Folketallet går ned. Bosetningsområdene trekker seg sammen
1350–1536 Senmiddelalderen. Jordbrukskrise og politisk ufrihet. Hanseatene dominerer handelen. Jordegods og bispeseter kommer i stigende utstrekning på utenlandske hender. Det økonomiske fundament for statsmakten svikter.
1380–1814 Norge i union med Danmark
1397 Kalmarunionen – treriksunion mellom Norge, Sverige og Danmark
1400-tallet Uro og gjæring. Flere forsøk på bondeopprør
1450 Union med Danmark blir traktatfestet. Dansk språk i riksadministrasjonen
1469 De siste norske besittelsene i Vesterhavet går tapt
1500-tallet Økonomisk oppgangstid begynner. Vannsagen fører til økt trelasteksport. Sildefisket får økt betydning. Hanseatenes makt reduseres. Gjenrydning av ødegårdene fra senmiddelalderen begynner tidlig på 1500-tallet. Sterk vekst i bosetningen og folketallet til ca. 1650
1536/37 Norge blir et lydrike under Danmark. Reformasjonen innføres
1540-årene Jernverksdriften begynner
1563–70 Den nordiske sjuårskrig; den lengste og mest ødeleggende av alle krigene mellom Danmark og Sverige; Norge blir hardt rammet
1612 Angrep på Midt-Norge av skotske leietropper (Sinclair)
1624 BergverksdriftenKongsberg begynner
1628 Egen norsk hær
1643 Norges første trykkeri
1643–45 «Hannibalfeiden». Ved freden i Brömsebro går Jemtland og Herjedalen til Sverige
1644 Røros kobberverk
1647 Norsk postvesen
1657–58 Ny krig mot Sverige. Norge taper Båhuslen
1660 Eneveldet innføres i Danmark-Norge
1662 Byprivilegier
1675–79 Skånske krig (Gyldenløvefeiden). Fremgang for de norske tropper
1687 Christian 5s Norske Lov
1688 Sagbruksprivilegier
1700–21 Den store nordiske krig
1716 og 1718 Karl 12s to felttog i Norge
1720–50 Økonomisk depresjon. Pietismen
1730 Norske jernverk får enerett til å forsyne Danmark med jern
1736 Innføring av obligatorisk konfirmasjon
1739 Lov om opprettelse av allmueskoler
1741 Konventikkelplakaten – lov rettet mot religiøse sekter
1750–ca. 1810 Høykonjunktur. Glassverk. Liberalisering av handelen
1751 Norges grense i nord endelig fastsatt
1763 Norges første avis
1765 Strilekrigen
1786–87 Lofthus-bevegelsen
1796 Hans Nielsen Hauge starter sin legmannsvirksomhet
1801 Første pålitelige norske folketelling. Befolkningen teller ca. 880 000
1807–14 Nødsår. Danmark-Norge alliert med Napoleon; krig med Sverige
1811 Norge får eget universitet
1814 Unionen med Danmark blir oppløst; Norge i union med Sverige til 1905. Norge får en egen Grunnlov og blir i praksis selvstendig; Stortinget blir opprettet.
1814–30 Økonomisk krise, men fremgang for fiskeriene. Poteten får økt betydning. Brennevinet blir et alvorlig samfunnsproblem.
1816 Norges Bank blir opprettet
1820-årene Kystrutetrafikken begynner. De første dampskip
1822 Norges første sparebank: Christiania Sparebank
1824 17. mai-feiringen begynner
1833 Markant økning i bonderepresentasjonen på Stortinget
1837 Formannskapslovene: kommunalt selvstyre
1840–50-årene Sagbruksindustri. Tekstilindustri. Bedrede kommunikasjoner
1848 Norges første forretningsbank: Christiania Creditkasse
1848–51 Thrane-bevegelsen
1850–80 Gullalder for norsk skipsfart
1851 Hypotekbanken. Jøder får adgang til Norge
1854 Norges første jernbane (Oslo–Eidsvoll) blir åpnet
1860 Lov om allmueskolen på landet
1865 Søren Jaabæks «Bondevenn»-foreninger – første norske partiorganisasjon
1866 Første store utvandringsbølge til Nord-Amerika
1869 Årlige storting. Lov om offentlige høyere skoler
1870–80-årene Hovedfase i overgangen fra selvforsyningsjordbruk til salgsjordbruk. Omfattende industrialisering og urbanisering
1873 Kroner og øre blir myntenhet
1875 Gullmyntfot. Skandinavisk myntunion
1880 Statsrådssaken blir vetostrid
1882 Kvinner får adgang til høyere utdannelse. Utvandringen når sitt toppunkt
1884 Regjeringen Selmer fradømmes sine embeter ved riksrett. Johan Sverdrups V-regjering. Venstre og Høyre organiseres som partier
1885 Ny språkpolitikk: «Likestillingsvedtaket» gir nynorsk status som offisiell språkform
1887 Det norske Arbeiderparti stiftes
1890-årene Første arbeidervernlovgivning. Lov om ulykkesforsikring
1895–1905 Norsk opprustning etter svenske krav om revisjon av unionen
1898 Lov om rent norsk flagg. Alminnelig stemmerett for menn
1899 LO blir stiftet
1900 Norsk Arbeidsgiverforening blir stiftet
1905 Unionsoppløsningen. Stortinget velger Haakon 7 til norsk konge. Ny industrialiseringsperiode begynner. Vannkraftutbygging
1907 Første landsomfattende tariffavtale
1909 Bergensbanen. Konsesjonsplikt og hjemfallsrett ved fossekjøp vedtas
1911 Stor-lockout. Roald Amundsen når Sydpolen
1913 Alminnelig stemmerett for kvinner
1914–18 Norge er nøytralt under den første verdenskrig, men får etter hvert sterkest tilknytning til ententen. Omfattende statlig reguleringspolitikk. «Jobbetiden»
1915 Tyskernes ubåtkrig rammer norsk skipsfart
1918 Arbeiderpartiet blir revolusjonært
1919 Brennevins- og hetvinsforbud til henholdsvis 1927 og 1923. Åttetimersdag innføres
1920 Norge blir medlem av Nasjonenes Forbund
1920–24 Etterkrigskrise. Bankkrakk
1921 Storstreik
1924 Jernstreiken
1925 Norge overtar suvereniteten over Svalbard. Regulære kringkastingssendinger
1928 Deflasjonspolitikk resulterer i pari kurs for den norske krone. Den første Arbeiderpartiregjering
1930 Verdenskrise når Norge. Raskt økende arbeidsløshet
1931 Stor-lockout: den hittil største arbeidskonflikt i Norge. Menstad-slaget. Norsk okkupasjon av Øst-Grønland
1933 Norge taper Grønlandssaken i Haag. NRK blir opprettet
1935 Hovedavtalen mellom LO og NAF. Arbeiderpartiet, som er blitt reformistisk, overtar regjeringsmakten etter kriseforlik med Bondepartiet
1936–38 Videreføring av sosiallovgivningen
1939 Den annen verdenskrig bryter ut. Norge erklærer seg nøytralt
1940–45 Tysk okkupasjon. Norge deltar i krigen på alliert side
1944–45 Finnmark og Nord-Troms blir rasert under tyskernes tilbaketrekking
1945 Norge er med på opprettelsen av FN. Arbeiderpartiet får rent flertall ved stortingsvalget; Einar Gerhardsen danner regjering
1945–48 Gjenreisning. Statlig industrireising skyter fart
1948–51 Marshall-hjelpen
1949 Norge blir medlem av NATO. Devaluering av kronen. Økende inflasjon
1950 En sterk militær opprustning begynner
1951 SAS blir dannet
1952 Oslo arrangerer vinter-OL
1950- og -60-årene Kraftig økonomisk vekst. Sysselsettingen i primærnæringene går markant tilbake, mens driften effektiviseres. Avfolking i utkantstrøkene
1960 Regulære fjernsynssendinger. Bilrasjoneringen blir opphevet
1963 Kings Bay-saken. Lyng-regjeringen
1965 Borgerlig flertall på Stortinget: regjeringen Borten
1967 Lov om folketrygd
1969 Niårig skoleplikt
1970 Lov om merverdiavgift. Petroleumsutvinningen i Nordsjøen skyter fart
1970-årene Økende innvandring av fremmedarbeidere. Miljøverntanken vinner frem og skaper bl.a. strid om vannkraftutbyggingen.
1972 Folkeavstemning om norsk medlemskap i EF gir nei-flertall
1973 Pensjonsalderen settes ned til 67 år
1973–74 Oljekrisen innleder en økonomisk stagnasjonsperiode
1977 Norge oppretter en økonomisk sone på 200 nautiske mil
1978 Loven om selvbestemt abort blir vedtatt
1978–80 Pris- og lønnsstopp motvirker 1970-årenes sterke inflasjon
1979–81 Strid om utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget
1981 Gro Harlem Brundtland blir Norges første kvinnelige statsminister, da Odvar Nordli går av. Hun må gå av etter valgnederlag samme år når de borgerlige partiene får flertall ved stortingsvalget. Kåre Willoch blir statsminister.
1983–84 Prisstigningen bringes under kontroll. Økende arbeidsledighet. Bedret utenriksøkonomi med betydelig nedbetaling av utenlandsgjeld
1986 Storkonflikt i arbeidslivet. Arbeiderpartiet overtar regjeringsmakten. Sterk vekst i det private forbruket og synkende oljepriser fører til økonomiske problemer
1987 Børsboomen stopper. Flere industriskandaler
1988 Lov om inntekts- og utbytteregulering innføres for å sikre et moderat lønnsoppgjør og bedre økonomien
1989 Sametinget blir åpnet
1990-årene Store oljeinntekter; uenighet om hvordan inntektene skal brukes. Norge blir et flerkulturelt samfunn. Krise i helsevesen og eldreomsorg. Privatisering og fristilling av offentlige virksomheter (NSB, Posten, Televerket)
1991 Bankene lider store tap på utlån; staten overtar de største forretningsbankene
1992 Arbeidsløsheten setter etterkrigsrekord. Store nedskjæringer planlegges i Forsvaret etter avspenningen. Freia selges til utlandet. Ny riksdekkende TV-kanal (TV2) blir opprettet
1993 Lyspunkter i økonomien, rentene synker og børsverdien stiger. Lov om registrert partnerskap blir vedtatt. Norge får sin første kvinnelige biskop; Rosemarie Köhn
1994 Lillehammer arrangerer vinter-OL. Alle ungdommer får rett til tre års vidergående utdanning. EØS-avtalen sikrer Norge adgang til EUs indre marked. Norge sier på nytt nei til EU i folkavstemningen
1995 Storflom på Østlandet. Innvandringsspørsmål kommer i fokus ved kommune- og fylkestingsvalget.
1996 Fortsatt rentenedgang; sysselsettingen øker. Oljeinntektene settes inn på et eget fond. Stadig nye rekorder på børsen.
1997 Ny stor skolereform; seksåringene begynner på skolen. Strid om klimapolitikken. Valgkampen dreier seg mye om helse- og eldrepolitikk.
1998 Oljeprisen når et nytt bunn-nivå. Gardermoen blir åpnet som hovedflyplass.
2000 Høye oljepriser fører til rekordhøye avsetninger til oljefondet. Økende offentlig fattigdom fører til debatt om bruken av oljeinntektene.
2001 Flere helse- og forvaltningsreformer. Norge tiltrer Schengen-samarbeidet. Katastrofe for Arbeiderpartiet ved Stortingsvalget. Kronprins Haakon gifter seg med Mette-Marit Tjessem Høiby
2002 Sterk kronekurs fører til problemer for eksportindustiren. Arbeidsløsheten igjen økende. Den femte ferieuken blir innført for alle arbeidstakere med tariffavtale.
2003 Synkende kronekurs og lav rente fører til synkende arbeidsløshet. Norske jagerfly bomber mål i Afghanistan.
2004 Renten når historisk lavmål. Høy oljepris. Ny røykelov innført. Munchs malerier Skrik og Madonna ranes fra Munch-museet.
2005 Gullår på børsen. Statens Petroleumsfond (Oljefondet) passerer 1000 milliarder kr. Norge får en flertallsregjering; Arbeiderpartiet inngår koalisjonsregjering for første gang.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg